Naše usluge

Stečajno pravo

Naše iskustvo na terenu stečajnog prava proizilazi kako iz kreiranja zakonskog okvira u Republici Srbiji (učestvovanje u radnim grupama za izmene i dopune Zakona o stečaju), tako i iz personalnog angažmana članova našeg tima u stotinama slučajeva stečaja i reorganizacije kompanija. Kod nas ćete biti sigurni da dobijate uslugu najvišeg kvaliteta radi zaštite Vaših prava i interesa u stečajnom postupku. Naše usluge u ovoj oblasti podrazumevaju:

 • pripremu predloga za pokretanje stečajnog postupka
 • pripremu prijava potraživanja i izlučnih zahteva
 • zastupanje poverilaca na prvom poverilačkom i ispitnom ročištu
 • osporavanje potraživanja drugih poverilaca
 • savetovanje i zastupanje stečajnih upravnika u svim fazama stečaja
 • pripremu i podnošenje svih zakonom predviđenih pravnih lekova u stečaju
~

Restrukturiranje i reorganizacija

Naš tim ima bogato znanje i iskustvo u oblasti kompanijskog restrukturiranja, bilo da je reč o izvansudskom restrukturiranju, ili pak o stečajnoj reorganizaciji koja prema važećim propisima može uzeti formu unapred pripremljenog plana reorganizacije ili plana reorganizacije koji se podnosi u okviru već pokrenutog stečajnog postupka. Međutim, restrukturiranje duga nije “čarobni štapić” budući da ishod samog postupka zavisi od spremnosti poverilaca da čine ustupke i svojevoljno se odreknu dela potraživanja ili dinamike naplate, ili pak pristanu na specijalne mere poput konverzije potraživanja u kapital. U situacijama kada dužnik ima veliki broj poverilaca sa međusobno suprotstavljenim interesima, pregovori u “izvansudskoj” fazi mogu biti toliko icrpni da dužnik bude primoran da potraži zaštitu pred sudom.  Do takvog ishoda dolazi zbog poverilaca koji nisu spremni na bilo kakve ustupke, već očekuju potpunu naplatu svog potraživanja. Budući da izvansudsko restrukturiranje pretpostavlja saglasnost svih učesnika, ovakav stav pojedinih poverilaca može rezultirati blokadom postupka, i tada stečajna reorganizacija figuriše kao jedina opcija sa aspekta dužnika. Naše usluge u ovoj oblasti podrazumevaju:

 • analizu trenutnog stanja i izradu strategije restrukturiranja
 • pregovore sa poveriocima i drugim stejkholderima
 • pravno savetovanje u oblasti izrade izvansudskog plana restrukturiranja
 • pravno savetovanje u oblasti izrade unapred pripremljenog plana reorganizacije i plana reorganizacije u stečaju
 • zaštitu interesa poverilaca od nepovoljnih planova reorganizacije
 • pripremu i podnošenje svih zakonom predviđenih pravnih lekova

Kompanijsko i trgovinsko pravo

Fokus naše kancelarije je pružanje svih vrsta usluga u oblasti kompanijskog prava, od osnivanja i registracije, preko promene pravne forme ili statusne promene, pa sve do dobrovoljne likvidacije kompanije. Pružamo usluge izrade statusne dokumentacije, zaštite vlasničkih prava, savetovanje u oblasti korporativnog upravljanja, pripremu i podnošenje individualnih i derivativnih tužbi, pobijanje nezakonitih skupštinskih odluka, pripremu i podnošenje tužbi za prestanak društva usled blokade u odlučivanju, itd. Na terenu trgovinskog prava pružamo usluge izrade svih vrsta trgovinskih ugovora u oblasti robnog prometa, kao i usluge zaštite prava i interesa klijenata koji proističu iz takvih ugovora. Od nas možete očekivati kvalitetno pravno savetovanje, kao i zastupanje u svim vrstama privrednih sporova. 

i

Radno pravo

U oblasti radnog prava pružamo čitav spektar usluga koje podrazumevaju pripremu ugovora o radu i pratećih aneksa, pripremu normativnih akata poslodavca, zaštitu od nezakonitog otkaza, zaštitu od diskriminacije i uznemiravanja, pripremu sporazuma o prestanku radnog odnosa, savetovanje i zastupanje u radnim sporovima, i druge usluge u vezi sa pravima i obavezama iz radnog odnosa.

Bankarstvo i finansije

Advokatska kancelarija Dragićević ima značajno iskustvo u oblasti bankarskog prava i finansija. Pomenuto iskustvo pre svega proizilazi iz činjenice da je jedan od partnera svoju karijeru gradio u finansijskim institucijama, a kasnije istu nastavio i u advokatskoj praksi. Naš tim za bankarstvo i finansije savetuje klijente u pogledu primene svih propisa u vezi sa regulativom bankarskog prava. U ovom delu naše prakse pružamo ne samo pravne usluge u pogledu primene bankarskih propisa, već i sudsku zaštitu u svim vrstama sporova koji nastaju primenom istih, pružajući na taj način celokupnu pravu pomoć u ovoj oblasti. Pružamo i usluge zastupanja finansijskih institucija kao poverilaca.

w

Rešavanje sporova

U pogledu rešavanja sporova, praksa advokatske kancelarije Dragićević pre svega je fokusirana na privredne sporove, kao i sve vrste sporova koji nastaju u toku ili povodom stečajnog postupka ili postupka reorganizacije. U ovoj oblasti naše prakse savetujemo klijente, ne samo o pravnim i činjeničnom aspektima postupka, već i o realnim mogućnostima i očekivanjima u pogledu određenog spora, a što ima za cilj da naši klijenti blagovremeno donose odluke koje im omogućavaju očuvanje i ostvarenje njihovih prava i interesa. Obzirom da zastupamo klijente iz različitih industrija, naš tim za rešavanja sporova zastupa klijente u raznovrsnim sporovima, kao što su: sporovi u vezi sa nepokretnostima, sporovi u vezi sa primenom bankarskih i finansijskih propisa, sporovi u vezi sa radnim odnosima, sporovi u vezi sa poreskim obavezama i energetikom, itd.

Polazeći od činjenice da svaki predmet predstavlja jedinstvenu celinu i da svaki klijent ima različit pristup određenom sporu, naš cilj je da svim klijentima obezbedimo odgovarajuće savete i rešenja, te da im na taj način pružimo sveobuhvatnu pravnu pomoć tokom trajanja postupka.

Upravno pravo

Advokatska kancelarija Dragićević klijentima pruža savetodavne usluge i usluge zastupanja u administrativnim postupcima pred organima uprave i nosiocima javnih ovlašćenja, uključujući sastavljanje tužbi i zastupanje pred Upravnim sudom. Oblasti našeg delovanja su poreski i carinski postupci, inspekcijski postupci, izdavanje dozvola i licenci, postupci restitucije i svi drugi administrativni postupci u kojima se odlučuje o pravima, obavezama i pravnim interesima naših klijenata.